top of page

Seguiments post adoptius

Cal enviar, mitjançant l’OAA que ha dut a terme el procés, informes relatius a la integració del/de la menor, dues vegades el primer any i un cop a l’any fins que el nen o la nena tinguin la majoria d’edat.

bottom of page